Download algemene voorwaarden

Gegevens onderneming
d-cycling
Haven 15
9035 BC  Dronryp
Nederland

email: info@d-cycling.nl
telefoon: +31 (0)517-232644

In verband met drukte zijn wij telefonisch vaak slecht bereikbaar.
Het heeft daarom onze voorkeur wanneer u contact met ons opneemt per email.
Wij zullen uw mail altijd binnen maximaal 1 werkdag beantwoorden.


Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 09.30u - 18.00u
's Avonds en op zaterdag: op afspraak
Zondag gesloten

KVK-nummer: 51559552
BTW-identificatienummer: NL150409461B02


Totstandkoming overeenkomst

U kunt uw bestelling plaatsen via de aangegeven bestelprocedure op de website d-cycling.nl. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U heeft het recht uw bestelling tot max. 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inculsief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten van voor retour van uw huis naar ons bedrijf zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en die redelijkerwijs mogelijk (in orginele staat en verpakking) aan ons geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

 
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. d-cycling is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeer- of typfouten in de website.
 
Betaling
Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als het volledige bedrag van de bestelling betaald is. De bestelling moet binnen 10 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. Indien de betaling te laat binnen komt wordt deze minus €2.50 euro administratiekosten aan u retour gestort.
 
Aflevering
d-cycling verzendt uw bestelling met de pakketdienst van DHL. Deze zal het pakketje aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen en DHL kan het pakje ook niet bij de buren afgeven, dan laten ze een bericht achter en ze proberen het later opnieuw (maximaal 3 keer). d-cycling doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd van maximaal 5 dagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 15 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde. d-cycling is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet of niet tijdig op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden.
 
Verzend- en administratiekosten
U betaalt per bestelling eenmalig verzend- en administratiekosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het afleveradres, het aantal artikelen en de door d-cycling geselecteerde vervoerder. De verzend- en administratiekosten voor uw bestelling kunt u terugvinden tijdens de bestelprocedure. Wijzigingen in deze kosten zijn voorbehouden.
 
Ruilen en Retourneren
Voor omruilingen of retourneringen dient u eerst contact op te nemen met de klantenservice van d-cycling.nl (e-mail: klantenservice@d-cycling.nl). Wij zullen u dan een retourformulier toe mailen en voorzien van een retouradres waar u het product heen kunt sturen.
U kunt uitsluitend artikelen die gekocht zijn bij d-cycling binnen 7 werkdagen na levering ruilen of retourneren  mits het artikel en de verpakking in originele staat, onbeschadigd, ongedragen, ongewassen, met retourformulier, aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd wordt naar het door d-cycling opgegeven retouradres. (zie ook Totstandkoming Overeenkomst hierboven)
Stuur het artikel dat u wilt ruilen of retourneren in een afgesloten verpakking via het postkantoor naar ons retour. Zorg ervoor dat de originele factuur is bijgesloten, het retouradres duidelijk leesbaar is en het pakket voldoende is gefrankeerd. Ongefrankeerd of te weinig gefrankeerde pakketten, evenals retourzendingen zonder bijgevoegde (orginele) factuur en goedgekeurd retourfomulier, worden door d-cycling niet geaccepteerd, ongeacht de reden van de retournering.
·         Onjuiste of defecte producten
Wanneer het een defect, beschadigd of onjuist geleverd product betreft zullen wij dit product voor u omruilen. De kosten die u maakt voor het retour zenden van het product zal d-cycling.nl aan u vergoeden. Nadat wij het defecte, beschadigde of onjuiste product hebben ontvangen en hebben laten beoordelen door onze leverancier zullen wij u kosteloos het vervangende artikelen toezenden.
·         Omruilen producten
Wanneer u niet tevreden bent over de kleur of de maat van een artikel, kunt u dit binnen 7 werkdagen ruilen. Na het verstrijken van deze termijn is de koopovereenkomst een feit. U kunt het artikel ruilen voor een andere maat of kleur of voor een geheel ander artikel. Als u een artikel wilt ruilen, moet u dit van te voren bij ons aanmelden. Dit kan via e-mail via de klantenservice. Vermeld uw ordernummer, uw naam en het artikel dat u wilt ruilen en het nieuwe artikel dat u wenst te ontvangen. Als u een ruiling niet van te voren hebt aangemeld, wordt deze niet geaccepteerd.

Wanneer het bestelde artikel niet meer op voorraad is, wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. Als het bestelde artikel goedkoper is dan het te ruilen artikel dan ontvangt u het resterende bedrag terug. Is het bestelde artikel duurder dan het te ruilen artikel dan wordt het resterende bedrag bij u in rekening gebracht. Ook de verzendkosten voor deze tweede verzending worden bij u in rekening gebracht of verrekend.
·         Retourneren producten
Indien u een product wenst te retourneren is dit mogelijk. Wij zullen de door u betaalde prijs van het product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugstorten op uw rekening. Indien u de gehele bestelling retourneert, storten wij het complete aankoopbedrag  naar u retour. De gemaakte verzendkosten worden niet geretourneerd.  Ook de verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Let op: Als u een retournering niet van te voren hebt aangemeld, wordt deze niet geaccepteerd.
 
Actieproducten (sale, uitverkoop of speciale aanbiedingen) en fietsbroeken (vanwege hygiënische redenen) mogen niet geruild en/of geretourneerd worden.
 
Garantie en aansprakelijkheid
1.    d-cycling garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2.    De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de periode na levering die de leverancier van de producten in zijn voorwaarden heeft opgenomen.
3.    d-cycling verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4.   Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal d-cycling de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van d-cycling vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan d-cycling te retourneren en de eigendom daarover aan d-cycling te verschaffen.
5.    De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van d-cycling, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.   Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is d-cycling niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
7.     Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van d-cycling beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
8.     Onverminderd het bovenstaande is d-cycling niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en  of grove schuld en  of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
9.     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van d-cycling of zijn ondergeschikten.
10.   d-cycling is niet verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen  aan de producten door de fabrikanten of leveranciers van deze producten, waardoor deze niet meer geheel in overeenstemming zijn met de foto op de website. d-cycling zal alles in het werk stellen dit zo spoedig mogelijk aan te passen op de website.
 
Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het d-cycling-klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door d-cycling, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. d-cycling verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van d-cycling of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 
Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.
 
Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd per mail contact opnemen met onze klantenservice (klantenservice@d-cycling.nl).
 
Niet leverbaar artikel
Helaas komt het af en toe voor dat een artikel niet meer leverbaar blijkt. Voor het versturen van de wel leverbare artikelen wordt u hiervan, per e-mail, op de hoogte gebracht.  

Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen d-cycling en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen d-cycling en de klant, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden
 

 
Om onze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.